Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Berner Oy (jäljempänä ”Berner”)
Y-tunnus: 0107011-5
Hitsaajankatu 24
00810 Helsinki

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Filippa Savolainen
c/o Berner Oy
Puhelin: 020-791 4583
Sähköposti: filippa.savolainen@berner.fi

3. Rekisterin nimi

Berner Oy:n yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden tietoja sisältävä rekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, kehittämiseen, analysointiin ja hallintaan, mukaan lukien asiakasviestinnän toteuttaminen, yritysasiakkaan profilointi ja palvelujen sisällön personointi. Henkilötietoja käsitellään myös Bernerin ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä Bernerin valitsemien yhteistyökumppaneiden markkinointiin, kuten suoramarkkinointiin, etämyyntiin, markkina- ja mielipidetutkimuksiin sekä muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä Bernerin ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • titteli tai asema organisaatiossa
 • asiointikieli
 • asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden hoitamiseen liittyvät tiedot
 • rekisteröidyn käyttäjätunnukset ja salasanat rekisterinpitäjän palveluihin
 • rekisterinpitäjän palvelujen käyttöä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaustiedot)
 • rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja rekisteröidyn osallistuminen niihin
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi rekisterinpitäjän palveluihin rekisteröitymisen yhteydessä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös erilaisia tietopalveluja tarjoavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä, kuten luottotietorekistereistä ja väestötietojärjestelmästä sekä muista julkisista tietolähteistä.

7. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Berner voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei kuitenkaan säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

Berner voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omaan suoramarkkinointirekisteriinsä asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista, jolloin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät sähköiset tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisen keinoin suojattu. Manuaaliset aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä Bernerin työntekijöillä ja sen toimeksiannosta toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti Bernerin yllä mainitussa osoitteessa.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten sekä oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys Berneriin. 

 

Tilaa uutiskirje