Läs på svenska

Vesiheinä (pihatähtimö) pääsi yllättämään monella lohkolla kasvukaudella 2023. Paikoitellen vesiheinää kasvoi paksuna mattona ja pahimmillaan vilja tukehtui ja sen kasvu pysähtyi, tuloksena todella heikko sato. Joitain kohtia oli jopa mahdotonta puida.

Miksi näin kävi? Yhtenä syynä oli varmasti pitkän ajan kuluessa kertynyt siemenpankki, joka pääsi itämään pitkin kesää. Tämän jälkeen rikkakasveilla oli hyvin mahdollisuuksia vallata tilaa heikossa viljakasvustossa. 

Kuvassa lohko, jossa vesiheinä on tukahduttanut viljan kasvun.

Kuvassa pieni vesiheinä, johon torjunta tehoaa hyvin.

Ongelmalohkot vaativat jaetun käsittelyn 

Yksi suurikokoinen vesiheinä kykenee tuottamaan tuhansia siemeniä. Edellisten vuosien jäljiltä lohkolla voi olla suuri siemenpankki, joka saattaa itää viime vuoden tapaan useassa eri vaiheessa. Yhdellä rikkaruiskutuksella on mahdotonta päästä hyvään lopputulokseen. Torjuttavat vesiheinäyksilöt eivät saa olla liian suuria kooltaan. Vesiheinän tulisi olla max. 5 cm korkeaa. Siksi torjunta pitää tehdä riittävän aikaisin. Kun torjunta tehdään kahdessa osassa, saadaan vesiheinä torjuttua sen ollessa sopivan kokoista. Yhden aikaisen torjunnan jälkeen itää suurella todennäköisyydellä lisää vesiheinää ja toisaalta yhden myöhäisen torjunnan taktiikalla vesiheinä voi päästä liian suurikokoiseksi. Kumpikaan taktiikka ei ole riittävän hyvä.

Valitse oikeat tehoaineet 

Vesiheinän torjunnassa tärkeintä on käyttää tankkiseoksia, jolloin saadaan riittävän laaja ja varma teho. Pienannosaineita ei saa käyttää yksinään varsinkaan ongelmalohkoilla. Ensimmäisellä torjuntakerralla voidaan ruiskuttaa fluroksipyyriä (esim. Starane 333 HL) sisältävää valmistetta joko yksinään tai seoksena gramma-aineen tai Alliancen kanssa. Alliance sisältää diflufenikaania ja metsulfuronia, joka jo itsessään on tehokas vesiheinään. Myös arylex-tehoainetta sisältävää Quelexia voidaan ruiskuttaa ensimmäisellä kerralla, mutta valmisteen edut tulevat parhaiten esille myöhemmässä torjunnassa. 

Toiseen ruiskutukseen voi valita esimerkiksi Quelexin ja Refine Super SX:n seoksen. Tätä seosta voi ruiskuttaa tarvittaessa myöhempään seoksen ollessa samalla viljelykasville turvallinen. Toinen vaihtoehto on Cleaven ja Duplosan D:n seos, joka sopii myös pohjavesialueille. Duplosan D antaa hyvin lisätehoa vesiheinään ja samalla voidaan torjua ohdaketta ja valvattia. Ariane S on myös hyvä vaihtoehto, jolloin vain pitää muistaa valmisteen vaatimus ruiskutuslämpötilan suhteen: tämä tuote ei tehoa viileässä. On hyvä muistaa, että myös Starane 333 HL vaatii lämpöä vähintään 12 °C astetta, kun taas Quelex toimii jo + 2-5 °C asteessa.

Johtuvatko ongelmat resistenssin kehittymisestä pienannosaineita vastaan?

Suomesta on löydetty vesiheinäkantoja, jotka ovat vastustuskykyisiä (resistenttejä) pienannosaineita vastaan. Tällaiset kannat kehittyvät kuitenkin hitaasti ja taustalla on jatkuva pienannosaineiden käyttö samalla peltolohkolla usean vuoden ajan. Viime kasvukauden ongelmat johtuvatkin hyvin todennäköisesti monessa paikassa muista syistä kuten epäonnistuneesta ruiskutuksesta ja vesiheinän jatkuvasti itämisestä. Jos resistenssin epäillään kehittyneen, Starane 333 HL, Quelex, Cleave ja Ariane S tehoavat kestävään vesiheinään. On syytä muistaa, että Quelex tehoaa kestävään kantaan annoksella 50 g/ha + kiinnite.


Lösningar för bekämpning av våtarv

Våtarv förekom överraskande på många skiften under odlingssäsongen 2023. På vissa ställen växte våtarven som en tjock matta och i värsta fall kvävdes stråsäden och deras tillväxt stoppade, vilket resulterade i en mycket dålig skörd. Vissa delar var till och med omöjliga att tröska.

Varför hände detta? En orsak var säkert den fröbank som hade ackumulerats över en lång tid och som började gro under sommaren. Därefter hade ogräsen goda möjligheter att ta över utrymmet i en svag växtlighet.

På bilden ett skifte, där våtarv har kvävt stråsädens tillväxt.

På bilden en liten våtarv, som bekämpningen fungerar bra på.

Problemskiften kräver delad behandling 

En enda stor våtarv kan producera tusentals frön. Efter tidigare år kan det finnas en stor fröbank på skiftet som kan gro på samma sätt som förra året, i flera olika skeden. Det är omöjligt att uppnå ett bra slutresultat med en enda ogrässprutning. De våtarvsindivider som ska bekämpas får inte vara för stora. Våtarven bör vara max 5 cm hög. Därför måste bekämpningen göras tillräckligt tidigt. När bekämpningen görs i två delar kan våtarven bekämpas när den är av lämplig storlek. Efter en tidig bekämpning kommer sannolikt mer våtarv att gro, och å andra sidan, med en taktik för sen bekämpning, kan våtarven bli för stor. Ingen av taktikerna är tillräckligt bra.

Välj rätt verksamma ämnen 

I bekämpningen av våtarv är det viktigast att använda tankblandningar för att uppnå tillräckligt bred och säker effekt. Lågdosämnen får inte användas ensamma, särskilt inte på problemskiften. Vid det första bekämpningstillfället kan man spruta en produkt som innehåller fluroxypyr (t.ex. Starane 333 HL) antingen ensamt eller i blandning med ett gramämne eller Alliance. Alliance innehåller diflufenikan och metsulfuron, som redan i sig är effektivt mot våtarv. Även Quelex, som innehåller arylex-verksamt ämne, kan sprutas vid det första tillfället, men produktens fördelar kommer bäst till sin rätt vid senare bekämpning.

För den andra sprutningen kan man till exempel välja en blandning av Quelex och Refine Super SX. Denna blandning kan vid behov sprutas senare, samtidigt som den är säker för grödan. Ett annat alternativ är en blandning av Cleave och Duplosan D, som också passar för grundvattenområden. Duplosan D ger bra extra effekt mot våtarv och samtidigt kan man bekämpa tistlar och åkermolke. Ariane S är också ett bra alternativ, men då måste man komma ihåg produktens krav på sprutningstemperatur: denna produkt fungerar inte i kyla. Det är bra att komma ihåg att även Starane 333 HL kräver värme, minst 12 °C, medan Quelex fungerar redan vid +2 till +5 °C.

Beror problemen på utvecklingen av resistens mot lågdosämnen?

I Finland har man hittat våtarvsstammar som är resistenta mot lågdosämnen. Sådana stammar utvecklas dock långsamt och bakom ligger en kontinuerlig användning av lågdosämnen på samma åkerskifte under flera år. Problemen under den senaste odlingssäsongen beror mycket troligt på andra orsaker, som misslyckad sprutning och våtarvens kontinuerliga groning. Om man misstänker att resistens har utvecklats, är Starane 333 HL, Quelex, Cleave och Ariane S effektiva mot resistenta våtarv. Det är värt att komma ihåg att Quelex är effektivt mot resistenta stammar med en dos av 50 g/ha + adjuvant.