Öljykasvit tuovat monipuolisuutta ja tarjoavat toivottua vaihtelua tilan viljelykiertoon ja ovat esikasviarvoltaan erinomaisia hyödyttämään myös muita kierron viljelykasveja tulevina vuosina.

Lajikevalinnassa kannattaa huomioida valinta rypsi- ja rapsilajikkeiden välillä. Valitsemalla omille peltolohkoille parhaiten soveltuvan kevätöljykasvilajikkeen luot edellytykset korkeaan öljykasvisatoon. 

SinuheBOR – satoisa uutuusrypsi 

Kevätrypsiä voidaan viljellä menestyksellä lähes koko Suomessa. Lajikevalikoima on suppea, sillä rypsi on lähinnä Pohjoismaissa viljeltävä kasvi ja sen jalostusta tekee vain kourallinen kasvinjalostajia. Boreal toi markkinoille uudentyyppiset synteettiset lajikkeet Synthian ja Synnevan muutamia vuosia sitten ja se loi uutta nostetta rypsin viljelyyn. Tälle kaudelle on Viljelijän Bernerin myyntiin tullut Borealin uusin kevätrypsilajike Sinuhe, jonka siementä riittänee kaikille rypsin viljelystä kiinnostuneille viljelijöille. 

Sinuhen satotaso on virallisissa lajikekokeissa yli 2000 kiloa ja se lähentelee jo kevätrapsien satotasoa. Toinen merkittävä parannus on Sinuhen korkea öljypitoisuus (49,6%), jonka ansiosta sadosta on mahdollista saada laatulisää, mikä parantaa kevätrypsin viljelyn kannattavuutta. Sinuhen kasvuaika on sama kuin Synnevan ja Synthian. 

LaimaBOR suosituin kevätrapsi 

Kevätrapseissa lajikevalikoima on laajempi. Tarjolla on populaatio-, hybridi- sekä Clearfield- hybridilajikkeita. Populaatiolajike Laima tuli markkinoille parisen vuotta sitten ja on nopeasti kiilannut kärkipaikalle Suomen suosituimpana lajikkeena. Populaatiolajikkeeksi siinä on suuri, lähes hybridien tasoinen sato. Kasvuajaltaan Laima on Suomen olosuhteisiin soveltuva. Laiman suosiota selittänee myös hybridejä alhaisempi siemenkustannus, joka osaltaan madaltaa aloittamiskynnystä uusille öljykasvien viljelijöille. Laiman lisäksi valikoimissamme ovat hybridit Brander ja CL-hybridi INV100CL. 

Sinuhen ja Laiman siemen tuotetaan Suomessa Bernerin sopimusviljelijöiden toimesta. Tuotantoa suunniteltaessa otetaan huomioon vuosittaiset vaihtelut siemensadon määrässä ja laadussa ja sen ansiosta voimme osaltamme varmistaa, että siementä on tarjolla riittävästi kevään tarpeisiin.  

Siementen biostimulanttipinnoite auttaa kriittisessä kasvuvaiheessa 

Testaamme omassa koetoiminnassamme vuosittain uudenlaisia siemenpinnoitteita. Koetulosten ja käytännön kokemusten perusteella olemme päätyneet peittaamaan sekä Sinuhen että Laiman siemenet Buteo Start- peittauksen lisäksi SeedGo- biostimulanttivalmisteella. SeedGo nopeuttaa öljykasvien taimettumista, jolloin kirppavioitusten kannalta kriittisin vaihe on lyhyempi. Valmiste vahvistaa juurten muodostumista, mikä parantaa ravinteiden saantia ja vedenottokykyä kuivissa olosuhteissa. 


Nya sorter uppmuntrar till odling av våroljeväxter

Oljeväxter ger mångfald och erbjuder önskad variation i gårdens växtföljd och är utmärkt som förfrukt för att även gynna andra växtföljdens grödor under kommande år.

Vid sortval är det lönsamt att överväga valet mellan raps- och rybsorter. Genom att välja den våroljeväxtsort som passar bäst för dina egna åkerskiften skapar du förutsättningar för en hög oljeväxtskörd.

SinuheBOR – en skörderik rybsnyhet  

Vårrybs kan odlas framgångsrikt i nästan hela Finland. Sortimentet är begränsat, eftersom rybs främst odlas i Norden och dess förädling görs endast av ett fåtal växtförädlare. Boreal introducerade nya syntetiska sorter som SynthiaBOR och SynnevaBOR för några år sedan och det gav nytt uppsving för odlingen av rybs. För denna säsong har Boreals senaste vårrybssort Sinuhe kommit till försäljning hos Viljelijän Berner, utsädessorten torde räcka till alla odlare som är intresserade av att odla rybs.

Sinuhes avkastning i officiella sortförsök är över 2000 kilo och närmar sig redan vårrapsskördarnas avkastningsnivåer. En annan betydande förbättring är Sinuhes höga oljehalt (49,6 %), vilket möjliggör kvalitetstillägg från skörden, vilket förbättrar lönsamheten i odlingen av vårrybs. Sinuhes växttid är densamma som för Synneva och Synthia.

LaimaBOR populäraste vårrapsen

Vårrapssortimentet är bredare. Det finns populations-, hybrid- och Clearfield-hybridsorter tillgängliga. Populationsvarianten Laima introducerades på marknaden för ett par år sedan och har snabbt blivit Finlands populäraste sort. Som en populationsvariant har den en stor skörd, nästan på hybridnivå. Laimas växttid är lämplig för finska förhållanden. Laimas popularitet kan också förklaras av lägre utsädeskostnader jämfört med hybrider, vilket sänker tröskeln för nya oljeväxtodlare att börja. Förutom Laima innehåller vårt sortiment även hybriderna Brander och CL-hybriden INV100CL.

Sinuhes och Laimas utsäde produceras i Finland av Berners kontraktsodlare. Vid planeringen av produktionen beaktas årliga variationer i skördens mängd och kvalitet, och detta gör att vi kan bidra till att säkerställa att det finns tillräckligt med frö tillgängligt för vårens behov.

Utsädets biostimulantbetning hjälper under den kritiska tillväxtfasen. Vi testar årligen nya typer av utsädesbetningar i vår egen försöksverksamhet. Baserat på försöksresultat och praktiska erfarenheter har vi beslutat att behandla både Sinuhes och Laimas frön med Buteo Start-betningsmedlen och dessutom med SeedGo-biostimulantpreparat. SeedGo påskyndar oljeväxternas grodd, vilket gör den kritiska fasen för loppangrepp kortare. Preparatet stärker rottillväxten, vilket förbättrar upptaget av näringsämnen och vattenförmågan under torra förhållanden.