Tilaus- ja toimitusehdot

 

MUIDEN KUIN POLTTOÖLJY- JA DIESELTUOTTEIDEN YLEISET MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT Voimassa toistaiseksi 04.12.2014 alkaen

1. Soveltamisala

Näitä yleisiä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan Berner Oy:n (jäljempänä "Berner") tuotteiden (jäljempänä "Tuote" tai "Tuotteet") toimitukseen ja niitä koskeviin tarjouksiin, tilausvahvistuksiin ja sopimuksiin asiakkailleen (jäljempänä "Ostaja"), ellei muuta ole erikseen kirjallisesti sovittu.

2. Toimitus

Berner ilmoittaa tarvittaessa tarjouksessaan tai tilausvahvistuksessaan ajankohdan, jolloin Tuotteet ovat lähetysvalmiina Bernerin tai sen alihankkijan varastossa. Mikäli muuta ei ole kirjallisesti sovittu, toimitusaika on ohjeellinen eikä se ole Berneriä sitova. 

Mikäli toimitus viivästyy Ostajan syystä, Bernerillä on oikeus laskuttaa Tuotteet sovittujen hintojen, maksuehtojen ja sovitun aikataulun mukaisesti. Berner huolehtii tällöin Tuotteiden varastoinnista Ostajan vastuulla ja kustannuksella. Mikäli viivästys kestää yli yhden (1) kuukauden, Berner on oikeutettu purkamaan kaupan siltä osalta, jota Ostajan laiminlyönnin vuoksi ei ole toimitettu. Berner ei ole velvollinen palauttamaan saamaansa kauppahintaa.  Ostajan tulee korvata Bernerille vahinko,  joka  on  aiheutunut Ostajan laiminlyönnistä.

Ellei muuta ole kirjallisesti sovittu, Berner toimittaa Tuotteet logistiikkakeskuksesta Katriinantie 20, Vantaa. Bernerilla on oikeus tarvittaessa sopia Tuotteiden kuljettamisesta tavanomaisin ehdoin Ostajan puolesta ja lukuun, ellei muuta ole sovittu. Ostajan on tarkastettava mahdolliset kuljetusvauriot sekä toimituksen tilauksenmukaisuus Tuotteen vastaanottamisen yhteydessä ja merkittävä ne rahtikirjaan. Huomautukset Bernerille on tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa Tuotteen vastaanottamisesta. 

3. Hinta, laskutus ja maksu

Ellei muuta ole kirjallisesti sovittu, Bernerin ilmoittamat hinnat ovat ilman veroa ja julkisia maksuja, jotka lisätään erikseen kuhunkin laskuun.

Ellei muuta ole sitovasti sovittu, Ostaja maksaa laskut Bernerille neljäntoista (14) päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Maksun viivästyessä Ostaja maksaa 14 % p.a. viivästyskoron sekä mahdolliset perimiskulut oikeudenkäymiskuluineen. Bernerillä on tällöin oikeus tehdyistä sopimuksista huolimatta keskeyttää Ostajan tilaamien muiden Tuotteiden valmistus ja toimitukset.

Ostajan on esitettävä mahdolliset laskua koskevat huomautukset viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

4. Berner

Ellei Suomen pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, on Bernerin vastuu seuraava: Mikäli toimitetussa Tuotteessa on virhe, on siitä reklamoitava Bernerille seitsemän (7) päivän kuluessa Tuotteen vastaanottamisesta tai virheen havaitsemisesta. Mikäli Tuotteessa on virhe, sitoutuu Berner toimittamaan Ostajalle vastaavan Tuotteen tai palauttamaan Ostajalle Ostajan Tuotteesta jo maksaman hinnan. Tämä korvaus on ainoa Bernerin vastuu ja Ostajan ainoa hyvitys virheellisen Tuotteen osalta. Muutoin kuin mitä yllä olevassa kappaleessa on ko. korvauksesta sovittu, Berner ei vastaa missään tilanteessa tästä sopimuksesta johtuvista välittömistä, välillistä eikä epäsuorista vahingoista, ellei ole aiheuttanut niitä tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

5. Ylivoimainen este

Ylivoimaisen esteen vallitessa Berner ja Ostaja vapautuvat velvoitteistaan siltä ajalta kun kyseinen syy kestää. Ylivoimaisena esteenä pidetään ulkopuolista tapahtumaa tai tilannetta, jota sopijapuoli ei ole kohtuudella voinut ennakoida eikä välttää ja joka estää sopimuksen täyttämisen.

6. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisupaikka

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä välimies- menettelystä annetun lain mukaisesti. Väli- miesoikeudessa on yksi jäsen. Helsingin kauppakamarin välityslautakunta nimeää hakemuksesta välimiehen välityslautakunnan johtosääntöjen mukaisesti. Välityspaikkana on Helsinki ja kielenä suomi.

Bernerillä on kuitenkin oikeus periä saatavansa valitsemassaan käräjäoikeudessa.

Ostajan yleisiä osto- ja/tai myyntiehtoja ei sovelleta miltään osin eikä missään tilanteessa Bernerin ja Ostajan välisissä sopimus- suhteissa.

POLTTOÖLJY- JA DIESELTUOTTEIDEN YLEISET MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT Voimassa toistaiseksi 04.12.2014 alkaen

1. Yleistä

Näitä Berner Oy:n polttoöljy- ja dieseltuotteiden myynti- ja toimitusehtoja (”Myyntiehdot”) noudatetaan BernerOy:n öljytuotteiden myynnissä ja toimituksissa.

2. Määritelmiä

Näissä Myyntiehdoissa: "Asiakas" tarkoittaa elinkeinonharjoittajaa tai yksityishenkilöä, joka ostaa Myyjältä Tuotetta. ”Lailla” tarkoitetaan kaikkia soveltuvia lakeja, asetuksia, säädöksiä ja ohjesääntöjä (kuten EU asetuksia ja direktiivejä) sekä toimivaltaisten tuomioistuinten tai viranomaisten antamia määräyksiä, päätöksiä ja ohjeita (kaikilla lainkäyttöalueilla). "Myyjä" tarkoittaa Berner Oy:tä (Y-tunnus: 0107011-5). ”Toimittaja” tarkoittaa Neste Markkinointi Oy:tä (Y-tunnus:1626490-8).

"Sopijapuoli" ja "Sopijapuolet"  tarkoittaa Asiakasta ja Myyjää yksin tai yhdessä. ”Sopimus” tarkoittaa  Tuotetta  koskevaa, Sopijapuolten välistä sopimusta tai sitoumusta, jonka olennaisina osina ovat Myyjän tekemä Tarjous,  Asiakkaan  tekemä  Tilaus ja nämä Myyntiehdot. "Tarjous" tarkoittaa Myyjän Tuotetta koskevaa kirjallista, suullista tai sähköisessä muodossa tehtyä tarjousta. "Tilaus" tarkoittaa Asiakkaan Tuotetta koskevaa kirjallista, suullista tai sähköisessä muodossa tehtyä tilausta. "Tuote" tarkoittaa Myyjän kulloinkin Asiakkaalle myymää ja  Toimittajan kulloinkinAsiakkaalletoimittamaa polttoöljy- ja dieseltuotetta ja/tai näihin liittyviä palveluita. ”Vähimmäistoimituserä” tarkoittaa pienintä määrää Tuotetta, jonka Toimittaja toimittaa Asiakkaalle ilman lisämaksua. Vähimmäistoimituserä vaihtelee tuotteittain.

3. Sopimuksen syntyminen

Sopimuksen katsotaan syntyneen Asiakkaan hyväksyttyä Myyjän Tarjouksen tai Myyjän hyväksyttyä Asiakkaan Tilauksen. Tilauksen tekemällä Asiakas hyväksyy Myyjän Myyntiehdot. Asiakkaan Tilaukseen mahdollisesti liittämät ehdot, jotka poikkeavat näistä Myyntiehdoista, pätevät vain, jos Myyjä nimenomaisesti ja kirjallisesti ilmoittaa hyväksyvänsä Asiakkaan ehdot.

4. Hinnoitteluperusteet, hintojen muuttaminen ja tuotemuutokset

Tuotteiden myyntihinta on Myyjän kulloinkin voimassaoleva tilauspäivän hinta. Myyntihinta sisältää toimitushetkellä sovellettavan arvonlisäveron mutta ei muita mahdollisia Lakiin perustuvia lisämaksuja, kuten voiteluaineiden osalta öljyjätemaksua. Myynti- hintaan lisätään Lakiin perustuvat lisämaksut laskutuksen yhteydessä samalla laskulla, kuin myyntihinta laskutetaan. Lakiin perustuvat lisä- maksut tulee maksaa Sopimuksessa sovittujen maksuehtojen mukaisesti samanaikaisesti myyntihinnan kanssa.

Tapauksesta riippuen myyntihintaan voidaan lisätä Myyjän normaalin käytännön mukaisia lisiä.

5. Maksuehto

Maksuaika on 14 päivää laskun päiväyksestä. Viivästyneelle maksulle on maksettava eräpäivästä lukien viivästyskorkoa, joka on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen. Lisäksi Asiakas on velvollinen maksamaan Myyjän kulloinkin voimassaolevat maksumuistutus- ja perintäkulut. Laskuun liittyvät huomautukset on tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

6. Tilaus ja toimitus

Asiakkaalla on velvollisuus  tarkastaa säiliötilanteensa ennen Tuotteen tilaamista, jotta tilatuille Tuotteille olisi tarpeeksi varastotilaa. Mikäli Tuotetta ei mahdu Asiakkaan säiliöön tilattua määrää, on Myyjällä oikeus tarkistaa tilatun Tuotteen yksikköhinta toimitusmäärää vastaavaksi ja lisäksi veloittaa Asiakkaalta kulloinkin voimassaoleva pientoimituslisä, paluurahti ja muut Myyjälle mahdollisesti aiheutuneet lisäkulut.  Myyjällä on oikeus poiketa toimituksessa enintään 10 % Tilauksen mukaisesta määrästä niin, että toimitettu määrä on Tilauksen mukaista pienempi tai suurempi. Laskutus tapahtuu toimitetun määrän mukaan. Mikäli Myyjä on toimittanut Tuotetta muusta kuin Asiakkaasta johtuvasta syystä alle 90 % Tilauksen mukaisesta määrästä ja polttonesteiden osalta vaje on vähintään 400 litraa, toimittaa Myyjä puuttuvan määrän Tuotetta lisätoimituksena. Myyjä ei vastaa vajaaksi jääneen toimituksen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

Polttonesteet toimitetaan 5 työpäivän kuluessa tilauspäivästä ja harvaan asutuissa Lapin kunnissa 7 työpäivän kuluessa tilauspäivästä (työpäivällä tarkoitetaan viikonpäiviä maanantaista perjantaihin). Asiakkaan pyytäessä Myyjä voi toimittaa Tuotteet normaalia toimitus- aikaa nopeammin, mikäli Tuotteita on saatavilla. Normaalista aikataulusta poikkeavat toimitukset vaativat erityisjärjestelyjä, minkä vuoksi Myyjä veloittaa normaalia toimitusaikaa nopeammin tapahtuvista toimituksista kulloinkin voimassaolevan pika- toimituslisän, hätätoimitusmaksun tai, mikäli Asiakas pyytää toimitusta sunnuntaiksi tai pyhäpäiväksi, kulloinkin voimassaolevan pyhälisän.

Toimittajan  tuotteilleen  määrittämä vähimmäistoimitusmäärä on 1000 litraa. Asiakkaan pyytäessä Myyjä voi erittäin painavista syistä toimittaa pienemmän erän ja veloittaa silloin toimituksesta kulloinkin voimassa- olevan pientoimituslisän.

Asiakas vastaa siitä, että Tuotteiden käsittelemiseen ja varastointiin tarvittavat kaikki luvat ovat voimassa ja, että Tuotteita säilytetään voimassa olevien Lakien mukaisesti. Ennen Tuotteen käyttöönottoa Asiakkaan tulee perehtyä käyttöön liittyviin ohjeisiin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin. Käyttöturvallisuustiedotteet löytyvät osoitteesta www.viljelijänberner.fi Asiakkaan pyynnöstä Myyjältä.

Asiakas vastaa siitä, että öljysäiliön täyttöaukolle tai varastolle kulkee tie, joka on sellaisessa ajokunnossa, että se kestää säiliöautolla ajon ja on säiliöautolla turvallisesti ja tietä vahingoittamatta ajettavissa. Tien tulee olla talvella hiekoitettu ja aurat- tu. Mikäli säiliöautolla ajaminen pur- kupaikalle tai sieltä pois on tavan- omaista hitaampaa purkupaikan si- jainnin vuoksi, Myyjällä on oikeus veloittaa Asiakkaalta Myyjälle aiheu- tuneet lisäkulut.

Lisäksi Asiakas vastaa siitä, että Myyjälle on Tilauksen yhteydessä annettu täsmälliset purkuohjeet ja, että purkupaikka, laitteistot ja säiliöt ovat Lakien mukaiset. Myyjällä/Toi-mittajalla on oikeus olla toimittamatta Tuotetta, eikä Myyjän katsota tällöin rikkoneen Sopimusta, mikäli säiliöautolla ei ole esteetöntä ja turvallista pääsyä purkupaikalle tai mikäli purkupaikalla on turvallisuuden vaarantavia puutteita.

Myyjä ei vastaa Asiakkaasta tai Asiakkaan toiminnasta tai laiminlyönnistä johtuvasta toimituksen viivästymisestä taikka estymisestä ja siitä aiheutuvista kuluista. Myyjällä on oikeus veloittaa Asiakkaalta Myyjälle tästä aiheutuneet lisäkulut.

Tuotetta tai toimitusta koskevat reklamaatiot on tehtävä kuuden (6) päivän kuluessa Tuotteen toimituksesta. Jos Tuotteen laatua koskeva reklamaatio on aiheellinen, Myyjällä on oikeus vaihtaa kyseinen Tuote. Myyjä ei ole velvollinen suorittamaan muita korvauksia.

Tuotteen toimituksissa noudatetaan yleistä toimitusehtoa TOP Asiakkaan purkuliitin FIN01, ellei toisin ole sovittu.

7. Myyjän viivästys

Elleivät Sopijapuolet ole sopineet täsmällisestä toimituspäivästä vaan ainoastaan ajanjaksosta, jonka kuluessa toimitus tapahtuu, katsotaan toimitusajan alkavan siitä hetkestä, jolloin Sopimus on tullut voimaan.

Jos Myyjän velvoitteiden täyttäminen viivästyy kohdassa 12 tarkoitetun ylivoimaisen esteen takia, jatketaan toimitusaikaa sillä ajalla, jolla ylivoimainen este on toimitusta viivästyttänyt.

8. Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus Tuotteeseen siirtyy Myyjältä Asiakkaalle samalla hetkellä, kun vaaranvastuu siirtyy 6. kohdan mukaisesti sovitun toimitusehdon perusteella.

9. Takuut

Myyjä ei anna Tuotteesta Asiakkaalle mitään muuta takuuta, ei nimen- omaista eikä hiljaista, kuin että Tuote on tuotetiedotteen mukaista. Myyjä ei vastaa Tuotteen soveltumisesta mihinkään erityiseen tarkoitukseen, tai tarkoitukseen, johon Tuotteita yleensä käytetään.

Asiakas vastaa luovutuksen jälkeen Tuotteelle tapahtuneista vahingoista, jotka katsotaan aiheutuneeksi virheellisestä varastoinnista, käsittelystä tai Asiakkaan säiliöiden epä- puhtauksista. Asiakas vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat Asiakkaan laitteissa ilmenneistä puutteista tai vioista tai muista Asiakkaan huolehtimisvastuun piirissä olevista sei- koista. Asiakas vastaa myös sellaisista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet Asiakkaan tilausvirheestä (esim. Asiakas on tilannut väärää tuotetta).

10. Vastuu vahingosta

Myyjä/Toimittaja ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten liikevaihdon vähenemisestä, saamatta jääneistä voitoista tai muun omaisuuden kuin Tuotteen vahingoittumisesta. Tätä vastuurajoitusta ei kuitenkaan sovelleta niihin vahinkoihin, jotka aiheutuvat tahallisesta menettelystä tai törkeästä huolimattomuudesta.

Myyjän ei katsota rikkoneen Sopimuksen ehtoja, jos yksittäistapauksessa Sopimuksen ehtojen täyttäminen vaatisi kohtuuttomia uhrauksia Myyjältä verrattuna Asiakkaan saamaan etuun ja Myyjä tällä perusteella jättää täyttämättä Sopimuksen ehtoja.

11. Muutokset Myyntiehtoihin

Myyjällä on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Myyntiehtoja edellyttäen, etteivät muutokset olennaisesti lisää  Asiakkaan  velvollisuuksia  tai ole muuten Asiakkaan kannalta kohtuuttomia.

12. Ylivoimainen este

Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen Sopimuksen solmimisen (eli kohdassa 3.1 eriteltyjen tapahtumien) jälkeen sattunut, Sopijapuolista riippumaton ja ennalta arvaamaton seikka, joka ei ollut Sopija- puolten tiedossa ja, joka estää tai viivästyttää Sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttämisen. Tällaisiksi seikoiksi katsotaan mm. huono ajokeli, tulipalo, luonnonmullistus, liikekannallepano, sota, kapina, takavarikko, muuttuneet tai uudet lainsäännökset tai viranomaismääräykset, vientilisenssin epääminen, valuuttarajoitukset, tuonti- ja vienti- rajoitukset, liikenteen ja tietoliikenteen keskeytyminen, raaka-aineiden ja muiden komponenttien puute, ali- hankkijan tai Toimittajan toimitus- vaikeudet, lakko tai työsulku taikka muu vaikutuksiltaan merkittävä, epätavallinen Sopijapuolista riippu- maton seikka.

Mikäli Sopimuksen ehtojen täyttäminen tai noudattaminen estyy Sopijapuolta kohdanneen ylivoimaisen esteen takia, Sopijapuolen ei katsota rikkoneen Sopimusta. Milloin Sopimuksen täyttäminen ylivoimaisen esteen vuoksi on viivästynyt tai ilmeisesti viivästyy vähintään kuusi (6) kuukautta, Sopijapuolella on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi ilmoittamalla tästä kirjallisesti toiselle Sopijapuolelle.

13. Erimielisyyksien ratkaisu ja sovellettava laki

Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Uudenmaan käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalin- taa koskevia säännöksiä.

14. Sopimuksen purkaminen

Jos Sopijapuoli olennaisesti rikkoo Sopimuksen ehtoja eikä ole  korjannut rikkomustaan yhden (1) kuukauden kuluessa saatuaan asiasta huomautuksen toiselta Sopijapuolelta, on toisella Sopijapuolella oikeus purkaa Sopimus ilmoittamalla tästä kirjallisesti Sopimusta rikkoneelle Sopijapuolelle.

 

Tilaa uutiskirje