Combooster Aktivointiliuos lisää perunan, nurmien ja viljojen sadontuottoa tehostamalla typenottoa maaperästä, lietelannoista ja muista orgaanista typpeä sisältävistä ravinnelähteistä. Combooster Aktivointiliuos on patentoitu kasvibiostimulantti, joka sisältää helppoliukoista orgaanista hiiltä sekä typpeä, kaliumia ja rikkiä. Valmisteella on luomuhyväksyntä. 

Combooster tehostaa kasvien typensaantia

Comboosterin sisältämä sokeri aktivoi maan mikrobistoa heti käsittelyn jälkeen​, jolloin typen kierto maassa tehostuu (ammonifikaatio, nitrifikaatio)​ ja samalla lannan sekä maan orgaaniseen ainekseen sitoutuneen typen vapautuminen kasvien käyttöön nopeutuu​. 

Combooster parantaa kasvien typensaantia, kun lannoituksessa käytetään paljon orgaanista typpeä sisältäviä ravinnelähteitä. Comboosterin avulla karjanlannan ja kompostien hidasliukoinen typpi saadaan kasvien käyttöön jo saman kasvukauden aikana​. Paras hyöty Comboosterista saadaan käytettäessä sitä yhdessä erilaisten kuivikepohjaisten lantojen kanssa. Näille on tyypillistä matala liukoisen typen ja kokonaistyppimäärän suhde ja korkea C:N -suhde.

Useiden vuosien ajan jatkunut runsas karjanlannan käyttö on omiaan lisäämään maahan varastoituneen orgaanisen typen määrää, maan kokonaistyppivarantoa. Maahan varastoituneen typen hyödyntäminen jää usein vähäiseksi, jos maan mikrobiaktiivisuus on heikkoa johtuen esim. yksipuolisesta viljelystä tai runsaasta mineraalitypen käytöstä. Comboosterin mikrobeja aktivoiva vaikutus parantaa maan kokonaistyppivarannon hyödyntämistä.

Comboosteria käytettäessä helppoliukoisen typen määrää voidaan alentaa noin 30-50 % tavanomaisesta tasosta​. Liian runsas määrä helppoliukoista typpeä lannoituksessa aiheuttaa maan mikrobien jäämisen lepotilaan.

Vinkkejä valmisteen käyttöön

Combooster Aktivointiliuos voidaan ruiskuttaa kasvinsuojeluruiskulla joko maahan ennen viljelykasvin taimettumista tai kasvustoon. Ruiskutus kannattaa tehdä viimeistään noin 2 viikon kuluttua lannan levityksestä. Suositeltava vesimäärä on 200 l/ha. Ruiskutus on suositeltavaa tehdä, kun lämpötila on alle 20 C ja ilmankosteus on korkea. Helle ja kuivuus heikentävät Comboosterin tehoa.

Comboosterin annostelu tehdään maan orgaanisen aineksen osuuden tai multavuuden mukaan: 

Lannoituksen osalta liukoisen typen määrää kannattaa rajoittaa noin 70 prosenttiin tavanomaisesta tasosta. Liian korkea liukoisen typen määrä estää mikrobien aktivoitumisen. Lisätyppilannoitus voidaan tehdä normaalisti kasvuston tarpeen sitä vaatiessa.

Soveltuvuus eri kasveille ja käyttökohteille:

  • Tärkkelysperunalle, jos käytössä on runsaasti hidasliukoista typpeä sisältävää naudan tai siipikarjan kuivalantaa. Liukoisen typen määrää voi vähentää 30-50 % tavanomaisesta tasosta.
  • Luomuun viherlannoitusnurmen tai muun typenlatauksen jälkeen yhdessä Polysulfaatin kanssa
  • Nurmille vahvistamaan lietteen ja NS-liuoksen tehoa
  • Maaperän seurantatoimenpiteeseen sitoutuneille tiloille, joilla kokonaistyppivaranto on melko korkea tai korkea, parantamaan maahan varastoituneen typen käyttöä 

Combooster Aktiveringslösning effektiviserar upptaget av kväve

Combooster Aktiveringslösning ökar skördeutbytet för potatis, vall och stråsäd genom att effektivisera upptaget av kväve från jorden, gödselslam och andra organiska kvävekällor. Combooster Aktiveringslösning är en patenterat biostimulant som innehåller lättlösligt organiskt kol samt kväve, kalium och svavel. Produkten är godkänd för ekologiskt jordbruk.

Combooster förbättrar växternas kväveupptag

Combooster innehåller socker som aktiverar jordens mikrober direkt efter behandling, vilket förbättrar kvävets kretsomlopp i marken (ammonifikation, nitrifikation) och påskyndar frigörandet av kväve bundet i gödsel och jordens organiska material för användning av växterna.

Combooster förbättrar växternas kväveupptag, särskilt när gödslingen innehåller mycket organiskt kväve. Med Combooster kan långsamt lösligt kväve från stallgödsel och komposter utnyttjas av växterna under samma växtsäsong. Bästa effekten uppnås när den används tillsammans med olika typer av ströbaserade gödselmedel, som karaktäriseras av ett lågt förhållande mellan lösligt kväve och total kvävemängd samt ett högt C:N-förhållande.

Flere års användning av rikliga mängder stallgödsel kan öka mängden organiskt kväve lagrat i marken, markens totala kväveförråd. Uttnyttjandet av det lagrade kvävet blir ofta begränsat om markens mikrobiella aktivitet är svag på grund av exempelvis ensidig växtföljd eller omfattande användning av mineraliskt kväve. Comboosters mikrobiella aktiverande effekt förbättrar utnyttjandet av markens totala kväveförråd.

Vid användning av Combooster kan mängden lättlösligt kväve minskas med cirka 30-50 % från den vanliga nivån. För höga mängder lättlösligt kväve i gödslingen kan orsaka att markens mikrober går i viloläge.

Tips för användningen av produkten

Combooster Aktiveringslösning kan spridas med en växtskyddsspruta antingen på marken innan grödan gror eller i grödan. Sprutningen bör göras senast cirka 2 veckor efter gödselspridningen. Den rekommenderade vattenmängden är 200 l/ha. Sprutning rekommenderas när temperaturen är under 20 °C och luftfuktigheten är hög. Värme och torka minskar Comboosters effektivitet.

Comboosters dosering görs baserat på mängden organiskt material eller mullhalt i marken:

När det gäller gödsling bör mängden lösligt kväve begränsas till cirka 70 procent av den normala nivån. För hög mängd lösligt kväve förhindrar mikrobiell aktivering. Extra kvävegödsling kan göras som vanligt baserat på grödans behov.

Lämplighet för olika växter och användningsområden:

  • För stärkelsepotatis, om det finns tillgång till mycket långsamt lösligt kväve från nöt- eller fjäderfädynga. Mängden lösligt kväve kan minskas med 30-50 % från den vanliga nivån.
  • För ekologisk gröngödslingsvall eller annan kvävefixering tillsammans med Polysulfat.
  • För vall för att förstärka effekten av gödselslam och NS-lösning
  • För gårdar engagerade i markövervakningsåtgärder, där den totala kvävereserven är ganska hög eller hög, för att förbättra användningen av det i marken lagrade kvävet.