Viime syksyn haasteellisten sääolojen vuoksi perunaa jäi paikoin nostamatta. Jatkossa nämä perunat voivat toimia etenkin perunaruton lähteenä ja muiden tautien levittäjinä, rikkakasveina ja viedä ravinteita pääviljelykasvilta. Seitin leviäminen on suuri riski jääntiperunaa sisältävillä lohkoilla, mutta myös viljoilla esiintyvä rengaslaikku säilyy jääntiperunassa. Lisäksi peruna voi toimia isäntäkasvina pahkahomeelle. Koska jääntiperunan mukulalukumäärä voi olla paikoin merkittävä, on tärkeää huolehtia oikea-aikaisista toimenpiteistä. 

Maan jäätyminen tuhoaa pinnassa olevia mukuloita. Mukuloiden määrä voi kuitenkin olla suuri nostamatta jääneillä lohkoilla ja niitä voi sijaita melko syvällä. Näistä voi seuraavalla kasvukaudella taimettua uusia perunayksilöitä koko kasvukauden ajan. Tämä on tärkeää huomioida lohkon kasvinsuojelutoimenpiteissä.

Jos perunaa jäi kokonaan nostamatta, kannattaa tulevalle kasvukaudelle miettiä muita kasvilajeja kyseiselle peltolohkolle. Viherkesannointi on yksi vaihtoehto. Lohkolle kylvetään nopeasti kehittyvää ja peittävää kasvilajia, esimerkiksi raiheinää tai ruis­vir­naa. Glyfosaatilla saa torjuttua perunan ja sen perään perustettua syysviljan tulevana syksynä. Toisena vaihtoehtona on ottaa viljelyyn kevätviljoja, jolloin rikkatorjunta voidaan tehdä kahdessa eri osassa. Monella muulla kasvilla jääntiperunan torjunta on huomattavasti vaikeampaa sopivien kasvinsuojelulaineiden puuttuessa.

Paras teho jaetulla kasvinsuojelukäsittelyllä

Jakamalla rikkakasvikäsittelyt saadaan eri vaiheissa kehittyviä jääntiperunoita tuhottua pois kaikkein tehokkaimmin kevätviljoilla. Jos jaettu käsittely ei onnistu, kannattaa ruiskutus jättää mahdollisimman myöhäiseksi. 

Huomioiden aineiden käyttöaikojen luvat ja tehon laajuus, on käsittely yhden ruiskutuksen taktiikalla tehtävä viimeistään viljan korrenkasvun alussa. Jääntiperunaan tehoavat hyvin Ariane S, Duplosan D sekä fluroksipyyriä sisältävät tuotteet kuten Starane 333 HL

Gramma-aineiden ja Arylexin kuten Quelexin teho ei riitä jääntiperunaan. Yhtä rikka-ainetta saa käyttää kerran kasvukauden aikana. Starane 333 HL-valmistetta voi käyttää kaikilla kevätviljoilla kasvuvaiheeseen BBCH 45 asti, jolloin tähkä voi hiukan näkyä lippulehden tupesta. 

Parhaaseen torjuntatulokseen päästään käyttämällä Ariane S:n tai Quelex Combon ja Duplosan D:n seosta korrenkasvun alussa. Jos jääntiperunaa kehittyy lisää rikkakasviksi, Starane 333 HL:llä voidaan torjua loputkin jääntiperunat edellä mainittujen ruiskutusaikojen puitteissa. Torjunnassa kannattaa käyttää suositusten korkeimpia annoksia ja ruiskuttaa mahdollisimman lämpimällä säällä. Elinvoimainen ja peittävä kasvusto on myös tehokas estämään jääntiperunan kasvua. 


Odlingstips för fält med spillpotatis

Till följd av förra höstens utmanande väderförhållanden lämnades potatis på vissa ställen oskördad. Framöver kan dessa potatisar fungera som en källa till potatisbladmögel och spridare av andra sjukdomar samt uppträda som ogräs och ta näringsämnen från huvudgrödan. Spridningen av filtsjuka är en stor risk på fält med kvarlämnade potatisar, men också kornets ringfläcksjukdom bevaras i spillpotatisen. Dessutom kan potatis fungera som värdväxt för bomullsmögel. Eftersom mängden knölar kan vara betydande på vissa platser är det viktigt att vidta åtgärder i rätt tid.

Tjälen förstör de knölar som finns på ytan och tillräckligt grunt. Övervintrande knölar kan dock finnas ganska djupt och dessa kan gro till nya potatisplantor under hela odlingssäsongen. Detta är viktigt att beakta i fältets växtskyddsåtgärder.

Om potatis helt och hållet lämnades oskördad bör man överväga andra grödor för den kommande växtsäsongen för det aktuella skiftet. Gröngödslingsvall är ett alternativ. En snabbt växande och täckande växtslag, till exempel rajgräs eller åkerböna, sås på fältet. Potatis kan bekämpas med glyfosat och så kan t.ex. höstgrödor sås på skiftet. Ett annat alternativ är att odla vårstråsäd, där ogräsbekämpning kan utföras i två olika steg. Vid odling av många andra växter är bekämpning av spillpotatis mycket svårare på grund av bristen på lämpliga växtskyddsmedel.

Bästa effekten med delad växtskyddsbehandling

Genom att dela upp ogräsbekämpningen kan spillpotatis i olika utvecklingsstadier effektivast elimineras på vårstråsäd. Om delad behandling inte är möjlig, bör besprutningen utföras så sent som möjligt.

Med hänsyn till gällande för användningstider och effektens omfattning, ska behandlingen med en sprutningsstrategi göras senast i början av stråsädens stråtillväxt. Produkter såsom Ariane S, Duplosan D samt produkter som innehåller fluroxypyr, såsom Starane 333 HL har en bra effekt på spillpotatis.

Effekten av graminicider och Arylex, som Quelex, är inte tillräcklig för spillpotatis. Ett ogräsmedel får användas en gång per växtsäsong. Starane 333 HL kan användas på alla vårstråsäd upp till växtstadiet BBCH 45, när axet kan synas lite från bladslidans topp.

Bästa effekten uppnås genom att använda en blandning av Ariane S eller Quelex Combo och Duplosan D i början av stråtillväxten. Om mer spillpotatis utvecklas till ogräs, kan resten av spillpotatisen bekämpas med Starane 333 HL inom de nämnda sprutningstiderna. Vid bekämpning är det lämpligt att använda de högsta rekommenderade doserna och spruta under så varmt väder som möjligt. Ett livskraftigt och täckande bestånd är också effektivt för att förhindra tillväxt av spillpotatis.