Viljat ovat nyt monin paikoin voimakkaassa kasvussa ja lakoriski voi olla todellinen myöhemmin kasvukaudella ja aiheuttaa satoon laatuongelmia. Laonnut vilja on altis mm. hometoksiinien muodostumiselle. Kasvunsääteillä voi olla todella merkittävä vaikutus viljan laatuun ja sitä kautta siitä maksettavaan hintaan - laadukkaasta viljasta maksetaan paremmin. Tämä antaa hyvät perusteet ja edellytykset kasvunsääteiden käytölle.

Huomioi alueelliset sademäärät valmisteiden käyttömäärissä

Ennen käsittelyyn ryhtymistä kannattaa kasvuston antaa palautua kevään kuivuudesta. Alueelliset sademäärät kannattaa tarkistaa ja huomioida ne käyttömäärissä. Monin paikoin on tilanne, jossa säädekäsittely on nyt ajankohtainen. Jos rikkakasvit on ruiskutettu, mutta säädekäsittely ajamatta, kannattaa vahvasti harkita sääteen ajamista erillisenä ajona.

Kaikista tärkein vaihe kasvunsäädössä on pensomisen-korrenkasvun alun vaihe. Mitä vahvempi kasvin tyvi on, sitä paremmat mahdollisuudet viljalla on kestää voimakkaitakin sateita myöhemmin kasvukaudella. Lippulehtivaiheen ruiskutus voi olla tärkeä, mutta sillä ei saada tyveä vahvemmaksi. Tällöin kasvi lyhentyy ja tietyillä aineratkaisuilla korsi saadaan paksummaksi.

MOXA-kasvunsääde voidaan ruiskuttaa jo pensomisen aikana ja valmiste sopii hyvin seoksiin rikka-aineiden ja tautiaineiden kanssa. Vehnällä tai rehukauralla MOXAn joukkoon voidaan lisätä pieni määrä Stabilania, jolloin saadaan monipuolinen ja turvallinen vaikutus. On olemassa hyviä kokemuksia seoksesta, jossa trineksapakki-etyyli valmistetta on 0,2 l/ha ja Stabilania 0,4 l/ha. Optimus on myös erinomainen vaihtoehto MOXAn rinnalle, Optimusta voi käyttää korrenkasvun alusta lippulehtivaiheeseen.

Kosteus lisää tautiriskiä - valmistaudu torjuntaan ajoissa

Kasvustoissa on nyt kosteutta ja sen vuoksi kasvitaudit on muistettava pitää kurissa hyvissä ajoin. Sään ollessa vielä viileämpi, taudit eivät välttämättä näy kasvustossa, mutta infektio on jo tapahtunut. Taudit lähtevät kunnolla leviämään sään lämmetessä. Rikkatorjunnan yhteydessä tautiainetta ei vielä tarvita suurta määrää, jos strategiana on torjua tauteja myöhemmin. Tällöin ruiskutuskustannus ei pääse nousemaan kovin korkeaksi.

Samalla kun torjutaan lehtilaikkutauteja, saadaan tietyillä valmisteilla tehoa myös punahomeeseen. Rikkatorjunnan yhteyteen kannattaa valita valmiste, joka tehoaa punahomeeseen. Erityisesti tämä on tärkeää lohkoilla, joilta on korjattu punahomeista viljaa viime syksynä tai käytetään tilan oman siementä, jossa voi olla Fusarium-sieniä. Näissä ruiskutuksissa Delaro SC 325 0,25-0,4 l/ha toimii ratkaisuna kaikilla viljoilla. Muita ratkaisuja ovat mm. Orius 200 EW 0,6 l/ha vehnällä, Protendo 300 EC 0,33 l/ha ja Proline 250 EC 0,25-0,4 l/ha kaikilla viljoilla. 

Lohkoilla, jotka ovat kärsineet kuivuudesta, Ascra Xpro auttaa palautumaan sen vaikutuksista. Tee silti ruiskutus vain hyvin kasvaviin kasvustoihin. Ascra Xpro:ta saa käyttää vehnällä kaksi kertaa, muilla viljoilla vain kerran. Ascra Xpro kannattaa pääosin hyödyntää myöhemmissä ruiskutuksissa. Siellä myös Revytrex on hyvä vaihtoehto.


Säkerställ spannmålens kvalitet med tillväxtreglerare och svampmedel

Stråsäden växer nu kraftigt på många håll, och risken för liggsäd kan bli verklig senare under växtsäsongen och orsaka kvalitetsproblem i skörden. Liggsäd är utsatt för bland annat mögeltoxiner. Tillväxtreglerare kan ha en mycket betydande inverkan på stråsädens kvalitet och därigenom spannmålspriset – för bättre kvalitet betalas högre pris. Detta ger goda skäl och förutsättningar för användning av tillväxtreglerare.

Observera de regionala nederbördsmängderna vid dosering av preparaten

Innan behandlingen påbörjas är det bra att låta växtbeståndet återhämta sig från vårens torka. Det är viktigt att kontrollera de regionala nederbördsmängderna och beakta dem vid doseringen. På många håll är det nu lämpligt med en tillväxtreglerande behandling. Om ogräs har sprutats men tillväxtreglering inte har utförts, är det starkt rekommenderat att utföra tillväxtregleringen separat.

Den viktigaste fasen för tillväxtreglering är i början av stråskjutningen. Ju starkare strå, desto bättre förutsättningar har stråsäden att motstå kraftiga regn senare under växtsäsongen. Sprutning i flaggbladsstadiet kan vara viktig, men den stärker inte plantans bas. Då blir plantan kortare och med vissa lösningar kan strået bli tjockare.

MOXA-tillväxtreglerare kan sprutas redan under bestockningsfasen och preparatet passar bra i blandningar med ogräsmedel och svampmedel. För vete eller foderhavre kan en liten mängd Stabilan läggas till MOXA, vilket ger en mångsidig och säker effekt. Det finns goda erfarenheter av en blandning där trineksapak-etylpreparat används i 0,2 l/ha och Stabilan i 0,4 l/ha. Optimus är också ett utmärkt alternativ vid sidan av MOXA, och kan användas från början av stråskjutningen till flaggbladsstadiet.

Fukt ökar risken för sjukdomar – var redo att bekämpa i tid

Nu är det fuktigt i växtbestånden och därför måste växtsjukdomar hållas i schack i god tid. När vädret är svalare syns sjukdomarna kanske inte i beståndet, men infektionen kan redan ha skett. Sjukdomarna börjar sprida sig ordentligt när vädret blir varmare. Vid ogräsbekämpning behövs ännu inte en stor mängd svampmedel om strategin är att bekämpa sjukdomar senare. Då blir sprutkostnaden inte alltför hög.

När man bekämpar bladfläcksjukdomar, kan vissa preparat också vara effektiva mot fusarium. Vid ogräsbekämpning bör man välja ett preparat som också är effektivt mot fusarium. Detta är särskilt viktigt på skiften där fusarium smittad stråsäd skördades förra hösten eller där gårdens eget utsäde används, som kan innehålla Fusarium-svampar. Vid dessa sprutningar fungerar Delaro SC 325 0,25-0,4 l/ha som en lösning för all stråsäd. Andra lösningar är bland annat Orius 200 EW 0,6 l/ha för vete, Protendo 300 EC 0,33 l/ha och Proline 250 EC 0,25-0,4 l/ha för all stråsäd.

På fält som har drabbats av torka, hjälper Ascra Xpro till att återhämta sig från dess effekter. Utför dock sprutningen endast på välväxande bestånd. Ascra Xpro får användas på vete två gånger, på annan stråsäd endast en gång. Ascra Xpro bör huvudsakligen användas vid senare sprutningar. Även Revytrex är ett bra alternativ där.